Hasselt, Cellemuiden

Hasselt, Cellemuiden

€ 370.000,- k.k.

Namens de provincie Overijssel worden ingerichte natuurpercelen te koop aangeboden.

Uiterste termijn van bieden: 12 juli 2024

Het object bestaat uit percelen gras- en hooiland met beheertype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, N10.02 Vochtig hooiland en N05.02 Gemaaid rietland, gelegen aan de Cellemuiden te Hasselt, totaal groot 19.51.95 hectare. De percelen liggen in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht gelegen ten noordwesten van Hasselt in de Roebolligehoek, een buurtschap in de gemeente Zwartewaterland, globaal gelegen tussen Hasselt en Genemuiden.

Ontsluiting
Het object wordt vanaf de openbare weg aan de westzijde vanaf het dijktalud via meerdere onverharde dammen ontsloten. Perceel 423 wordt middels een erfdienstbaarheid ontsloten via het voorliggende buurtperceel. Percelen 423 en 971 zijn onderling ontsloten.

Bodemtype
Perceel 1161 wordt gekwalificeerd als waardveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen (kVc) (paarse kleur). De noordelijke percelen worden gekwalificeerd als kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, profielverloop 1 (Mv41C) (donkergroene kleur), en kalkarme poldervaaggronden; zware zavel, profielverloop 5 (Mn25C) (lichtgroene kleur).
(Bron: Bodemkaart NL 1:50.000)

Bestemming – inpassingsplan
Op perceel Hasselt G 1161 vigeert het Bestemmingsplan buitengebied Zwartewaterland, onherroepelijk in werking, vastgesteld door de gemeente Zwartewaterland op 10 oktober 2013. Het perceel heeft daarin de Enkelbestemming Natuur en de Dubbelbestemming Waterstaat – Waterstaatkundige functie, én de Gebiedsaanduiding vrijwaringszone – dijk.

Op de noordelijke percelen vigeert het inpassingsplan Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, onherroepelijk in werking, vastgesteld door de Provincie Overijssel op 23 mei 2018. De percelen hebben daarin de Enkelbestemming Natuur en de Dubbelbestemming Waterstaat – Waterstaatkundige functie, én deels de Gebiedsaanduiding vrijwaringszone – dijk.

De regels inzake de bestemming zijn te raadplegen via het Omgevingsloket.

Gebruik
Het object is sinds 2009 tot heden merendeels in gebruik als grasland t.b.v. de beweiding van vee en/of winning van gras. Afgelopen jaar zijn de meeste percelen ingetekend als natuurlijk grasland (hoofdfunctie landbouw). Perceel 971 is in gebruik als rietland maar wordt niet ingetekend in Boer & Bunder. (Bron: Boer&Bunder)

Publiekrechtelijke beperkingen
Volgens de eigendomsinformatie van het Kadaster zijn op de percelen publiekrechtelijke beperkingen bekend als een besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming.

Zakelijke rechten
Volgens de eigendomsinformatie van het Kadaster zijn de percelen niet belast met zakelijke rechten.

N2000 en Natuurnetwerk Nederland
Het object valt geheel binnen de begrenzing van N2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS).

Jachtrecht
Het jachtrecht is niet verhuurd.

Natuurbeheerplan
De Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel hebben op 13 september 2023 het Natuurbeheerplan 2024 vastgesteld. Het object wordt in het natuurbeheerplan 2024 bestempeld als N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland, N10.02 Vochtig hooiland en N05.02 Gemaaid rietland. Tevens verschijnen de percelen op de Subsidiekaart SNL Natuurbeheer. Het beheer van de percelen komt in beginsel voor een subsidie in aanmerking.

Onderstaand wordt per natuurbeheertype een overzicht van de bijhorende percelen en oppervlaktes weergegeven:
• N12.02: perceel Hasselt, sectie G, nummer 423, groot 1,3170 ha
• N10.02: percelen Hasselt, sectie G, nummers 417, 418, 787 en 1161, groot 17,5664 ha
• N05.02: perceel Hasselt, sectie G, nummer 971, groot 0,3672 ha

Het verschil in oppervlakte tussen de natuurbeheertypen en de kadastrale oppervlakte komt door de manier van inmeten. Op de kaart is deze digitaal via satelliet ingemeten, het kadaster meet in het veld. Hierdoor kan een klein verschil in de oppervlakte ontstaan.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Er is een beroep mogelijk op natuurgrondvrijstelling, op basis van Artikel 15.1 onder s van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting), waardoor de overdracht vrijgesteld kan worden van overdrachtsbelasting. Schakel hiervoor uw rentmeester in, deze kan u hieromtrent adviseren.

Bijzonderheden
Aan de oostzijde van perceel kadastraal bekend gemeente Hasselt, sectie G, nummer 787 is een verstelbare klepduiker aanwezig. Het beheer en onderhoud van de verstelbare klepduiker is voor rekening en risico van de grondeigenaar en dient te geschieden conform het beheer- en onderhoudsplan.

Kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen
De Provincie Overijssel zal ten tijde van de verkoop kwalitatieve verplichtingen opleggen over hoe het gebied in de toekomst beheert dient te worden. Dit betekent dat het beheer dient bij te dragen aan het behouden en de ontwikkeling van de diverse natuurtypen die het gebied rijk is en waarvoor ook subsidie verleent kan worden. Ook worden kettingbedingen door de Provincie Overijssel opgenomen.
Wanneer u meer informatie met betrekking tot de kwalitatieve verplichtingen en de kettingbedingen wenst, over wat een kwalitatieve verplichting en/of een kettingbeding inhoudt en wat dit voor u als koper betekent, neemt u gerust contact op met één van de verkopende rentmeesters.

Gunningscriteria en overige voorwaarden
De percelen worden verkocht in opdracht van de Provincie Overijssel. Aan deze verkoop heeft de Provincie diverse voorwaarden verbonden. Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende gunningscriteria en voorbehouden:
• om iedere geïnteresseerde de kans te geven kennis te nemen van de voorgenomen verkoop, zal de Provincie pas na 12 juli 2024 in
onderhandeling treden met de hoogst biedende partij;
• indien er met de hoogst biedende partij geen overeenstemming kan worden bereikt, behoudt de Provincie zich het recht voor de
advertentie opnieuw te plaatsen of om met opvolgende bieders in onderhandeling te treden;
• de Provincie behoudt zich het recht voor om biedingen niet te accepteren en het aanbod zonder opgave van reden weer van de markt te
halen;
• gunning van uw bod is daarom altijd onder voorbehoud van goedkeuring vanuit de Provincie Overijssel;
• de Provincie behoudt zich het recht voor het uitvoeren van een Bibob-onderzoek, en
• om de doelstellingen van de Provincie zeker te stellen, stelt de Provincie voorwaarden aan de verkoop ten behoeve van de instandhouding
van de natuur. Dit doet zij in de vorm van kwalitatieve verplichtingen.

Gunningscriterium: Gunning is uitsluitend op basis van het hoogste bod in euro’s.

Openbare verkoop
Onderhavige verkoop betreft een openbare verkoop welke minimaal tot 12 juli 2024 open zal staan zodat geïnteresseerden zich kenbaar kunnen maken. Het staat eenieder vrij een bieding uit te brengen op het geheel.

De vraagprijs voor het totaal bedraagt € 370.000,- k.k.

Aanvaarding kan op korte termijn geschieden.

Voor meer informatie en bezichtigingen, kunt u contact opnemen met de rentmeesters, de heer mr. G.H. Kromhof (Hofrijck Rentmeesters) en/of de heer ing. A. Brummel (Saltus Beheer)

mr. G.H. Kromhof:
Contactgegevens : 06 – 51 42 50 24 / 054 – 83677 79 – ghkromhof@hofrijck.nl

ing. A. Brummel:
Contactgegevens : 06 – 53 48 87 72 / 038 – 422 77 69 – a.brummel@saltusbeheer.nl

 

Kenmerken

Cellemuiden
8061 RR Hasselt
Nederland
Type: Natuurgrond
Perceelgrootte: 195195 m²
Aanvaarding: op korte termijn

Locatie