Haaksbergen, Knoefweg

Haaksbergen, Knoefweg

€ 55.000,- k.k.

Haaksbergen
Graag nemen wij u mee naar de prachtige omgeving van Haaksbergen, een vriendelijk dorp, mooi gelegen in Twente en vlakbij de Duitse grens. De provincie Overijssel verkoopt hier een perceel natuur, in deze brochure zullen wij u hierover informeren.
Het perceel is gelegen ten westen van de Knoefweg te Haaksbergen:
Kadastraal bekend: Gemeente Haaksbergen sectie P en nummer 720, groot 02.17.95 ha.

Locatieomschrijving perceel

Haaksbergen P 720

Volgens het natuurbeheerplan van de Provincie Overijssel zijn de volgende natuurbeheertypen gevestigd:

  • N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
  • N16.03 Droog bos met productie

Perceel Haaksbergen P 720 ligt in het Natura 2000 gebied ‘Buurserzand en Haaksbergerveen’.
Het gebied Buurserzand en Haaksbergerveen bestaat uit twee deelgebieden:

  • Het Haaksbergerveen in het zuiden is een veenputtencomplex met goed ontwikkelde gradiënten naar het omliggende zand- en (basenrijk) leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen in het verleden zijn de nog aanwezige, met hoogveenvegetatie begroeide veenpakketten veranderd in drijftillen, die qua vegetatie sterk lijken op moerasheiden. Er is een afwisseling van veenputten en dijkjes.
  • Het Buurserzand in het noorden is een heidegebied op voormalig stuifzand. Er komen hier op uitgebreide schaal natte heidebegroeiingen voor met her en der prachtige heldere vennen, afgewisseld met droge heide met jeneverbesstruweel.

Het perceel is gelegen nabij de Knippertweg en de Knoefweg te Haaksbergen. Aan de noordzijde van het perceel is de Knippertweg gelegen. Aan de oostzijde van het perceel is de Knoefweg gelegen.

Op dit perceel zit een jachtrecht t/m 31-12-2031 voor €2,50 per ha aan 2 particulieren.

Uitmijnvoorwaarden
Het perceel is in 2023 ingezaaid en het uitmijnen is gestart op basis van een aanvullend uitmijnadvies. (opgesteld door Louis Bolk in 2020).
In afwijking hiervan is in overleg met de uitmijnbegeleider gekozen voor het uitmijnen met gras (in plaats van grasklaver). Daarom wordt er ook stikstof gestrooid. Uitmijnen geldt voor een periode van 6 jaar (2023 t/m 2028).
Daarna kan er worden besloten of het nog langer nodig is. Kalk en meststoffen worden betaald door de Provincie.
Uitmijnvergoeding is € 160,-/ha/jr. bovenop de SNL-vergoeding.
Er is een uitmijnkalender beschikbaar voor de periode 2023-2026.

Omgevingsloket aanduidingen

Haaksbergen P720

Het huidig vigerende plan is het inpassingsplan van de provincie Overijssel “Buurserzand-Horsterveen” (vastgesteld op 01-02-2023 – geheel onherroepelijk in werking). In het inpassingsplan is het volgende omschreven:

  • Enkelbestemming: Natuur
  • Dubbelbestemming: Waarde Middelmatige Archeologische verwachting

Het inpassingsplan is in te zien op https://omgevingswet.overheid.nl/

Subsidiemogelijkheden
De aangeboden percelen in het gebied Haaksbergen zijn reeds ingericht als natuur en worden als natuurgrond geleverd. Voor het beheer van het gebied heeft de Provincie voor de aan te verkopen oppervlakte subsidie beschikbaar gesteld.

Op de website https://www.bij12.nl/onderwerp/natuursubsidies/index-natuur-en-landschap/ zijn de voorwaarden en de vergoedingen per pakket na te zoeken. Om in aanmerking te komen voor subsidie zal koper na de eigendomsoverdracht een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel moeten indienen.

Vanaf 2025 kan subsidie worden aangevraagd.
Voor subsidiemogelijkheden verwijzen wij u graag naar bijlage 1. Wij willen u er op wijzen dat het verschil in oppervlakte tussen natuurbeheertypen en kadastrale oppervlakte komt door de manier van inmeten. Op de kaart is deze digitaal via satelliet ingemeten, het kadaster meet in het veld. Hierdoor kan een klein verschil in de afmeting ontstaan.

De totale subsidie voor het perceel bedraagt voor 2024: € 612,35.
Let wel: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke subsidie wordt door de Provincie vastgesteld. Boven en ondergenoemde subsidiebedragen zijn derhalve ter indicatie en informatie.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Er is een beroep mogelijk op natuurvrijstelling, op basis van Artikel 15.1 onder s van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting), waardoor de overdracht vrijgesteld kan worden van overdrachtsbelasting. Schakel hiervoor uw rentmeester in, deze kan u hieromtrent adviseren.

Gunningscriteria en overige voorwaarden vanuit de Provincie
Dit gebied wordt verkocht in opdracht van de Provincie Overijssel. Aan de koop heeft de provincie diverse voorwaarden verbonden. Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende gunningscriteria en voorbehouden:

Gunningscriterium: Gunning is uitsluitend op basis van het hoogste bod in euro’s.

Om iedere geïnteresseerde de kans te geven kennis te nemen van de voorgenomen verkoop, zal de Provincie pas na 01-04-2024 in onderhandeling treden met de hoogst biedende partij. Indien er met de hoogst biedende partij geen overeenstemming kan worden bereikt, behoudt de Provincie zich het recht voor de advertentie opnieuw te plaatsen of om met opvolgende bieders in onderhandeling te treden.
De Provincie behoudt zich het recht voor om biedingen niet te accepteren en perceel P 720 zonder opgave van reden weer van de markt te halen. Gunning van uw bod is daarom altijd onder voorbehoud van goedkeuring vanuit de Provincie Overijssel.
Om de doelstellingen van de Provincie zeker te stellen, stelt de Provincie voorwaarden aan de verkoop ten behoeve van de instandhouding van de natuur. Dit doet zij in de vorm van kwalitatieve verplichtingen.

Kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen
De Provincie Overijssel zal ten tijde van de verkoop kwalitatieve verplichtingen opleggen over hoe het gebied in de toekomst beheerd dient te worden. Dit betekent dat het beheer dient bij te dragen aan het behouden en de ontwikkeling van de diverse natuurtypen die het gebied rijk is en waarvoor ook subsidie verleend kan worden.
Wanneer u meer informatie met betrekking tot de kwalitatieve verplichtingen wenst, over wat een kwalitatieve verplichting inhoudt en wat dit voor u als koper betekent, neemt u gerust contact op met één van de verkopende rentmeesters. De kettingbedingen zijn in te zien in de concept koopovereenkomst.

Openbare verkoop
Onderhavige verkoop betreft een openbare verkoop welke minimaal tot 01-04-2024 open zal staan zodat geïnteresseerden zich kenbaar kunnen maken. Het staat eenieder vrij een bieding uit te brengen op het geheel.

De vraagprijs voor het totaal bedraagt € 55.000,- k.k.

Aanvaarding kan op korte termijn geschieden.

Bent u geïnteresseerd?

Voor meer informatie en bezichtigingen, kunt u contact opnemen met:

Hofrijck Rentmeesters
Telefoonnummer: 06-51425024

of

Snippert Rentmeesters
Telefoonnummer: 06-27447563

Kenmerken

Knoefweg
7481 PM Haaksbergen
Nederland
Type: Natuurgrond
Perceelgrootte: 21795 m²
Aanvaarding: kan op korte termijn

Locatie