Oldenzaal, Denekamperstraat

Oldenzaal, Denekamperstraat

€ 37.400,- k.k.

Oldenzaal
In deze brochure informeren wij u graag over een prachtig gelegen perceel te Oldenzaal welke door de Provincie Overijssel wordt verkocht. Oldenzaal is een levendige en vriendelijke stad gelegen in het oosten van Twente in Overijssel.
Het perceel is gelegen aan de Denekamperstraat te Oldenzaal:
Kadastraal bekend: Gemeente Losser, sectie E en nummer 3227, grootte 01.87.00 ha.
Het perceel is duurzaam ingericht en er is zicht op verdere natuurontwikkeling.

Locatieomschrijving percelen
Volgens het natuurbeheerplan van de Provincie Overijssel zijn de volgende natuurbeheertypen gevestigd:

  • N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
  • N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
  • N16.04 Vochtig bos met productie

Het perceel is gelegen nabij het Natura 2000-gebied ‘Landgoederen Oldenzaal’. Het gebied Landgoederen Oldenzaal ligt aan de voet van de stuwwal van Oldenzaal tussen Oldenzaal, Losser en Lutte. Het zuidelijk deel omvat het westelijk deel van het beekdal van de Snoeijinksbeek, gekenmerkt door hoogteverschillen, houtwallen, opgaand geboomte, bossen en vochtige en schrale graslanden en heideterreinen. De bossen bestaan uit eiken-berkenbos, beuken-eikenbos, eiken-haagbeukenbos en elzen-vogelkersbos.
Voorts komen doornstruwelen voor en restanten van droge rivierduingraslanden. In het gebied liggen een aantal landgoederen die bestaan uit een afwisseling van naald- en loofbos, houtwallen, weilanden en akkers. Een groot deel van het gebied bestaat uit oud beuken- en eikenbos. In Boerskotten ontspringt de Snoeijinksbeek.
In het noordelijk deel ligt een heuvelachtig terrein met een afwisseling van oude loof- en naaldbossen, graslanden (waaronder dotterbloemhooilanden), houtwallen en boerderijen. Aan de voet van de Tankenberg liggen enkele bronnen. Het perceel is gelegen ten noordwesten van de N342 (Denekamperstraat) en ten zuidwesten van de Koksweg te Oldenzaal.

Op dit perceel zit een jachtrecht t/m 31-03-2027 voor € 7,48 per jaar aan WBE Hugale.

Omgevingsloket aanduidingen

Losser E 3227

Het huidig vigerende plan is het inpassingsplan van de provincie Overijssel “Landgoederen Oldenzaal” (vastgesteld 30-06-2021 deels onherroepelijk in werking). In het inpassingsplan is het volgende omschreven:

  • Enkelbestemming: Natuur
  • Dubbelbestemming: Waarde – archeologie 2

Het noordelijke deel is nu nog agrarisch met waarden, de Provincie is reeds bezig om dit om te vormen naar natuur.
Een verbeelding van deze plannen is opgenomen op de volgende pagina. Daarnaast zijn de plannen in te zien op https://omgevingswet.overheid.nl/

Subsidiemogelijkheden
Het aangeboden perceel in het gebied Losser is reeds ingericht als natuur en wordt als natuurgrond geleverd. Voor het beheer van het gebied heeft de Provincie voor de aan te verkopen oppervlakte subsidie beschikbaar gesteld.
Op de website https://www.bij12.nl/onderwerp/natuursubsidies/index-natuur-en-landschap/ zijn de voorwaarden en de vergoedingen per pakket na te zoeken. Om in aanmerking te komen voor subsidie zal koper na de eigendomsoverdracht een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel moeten indienen.
Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2025.
Voor subsidiemogelijkheden verwijzen wij u graag naar bijlage 1. Wij willen u er op wijzen dat het verschil in oppervlakte tussen natuurbeheertypen en kadastrale oppervlakte komt door de manier van inmeten. Op de kaart is deze digitaal via satelliet ingemeten, het kadaster meet in het veld. Hierdoor kan er een klein verschil in de afmeting ontstaan.
De totale subsidie voor het perceel bedroeg voor 2024: € 312,17.
Let wel: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke subsidie wordt door de Provincie vastgesteld. Boven en ondergenoemde subsidiebedragen zijn derhalve ter indicatie en informatie.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Er is een beroep mogelijk op natuurvrijstelling, op basis van Artikel 15.1 onder s van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting), waardoor de overdracht vrijgesteld kan worden van overdrachtsbelasting. Schakel hiervoor uw rentmeester in, deze kan u hieromtrent adviseren.

Gunningscriteria en overige voorwaarden vanuit de Provincie
Dit gebied wordt verkocht in opdracht van de Provincie Overijssel. Aan de koop heeft de Provincie voorwaarden verbonden. Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende gunningscriteria en voorbehouden:

Gunningscriterium: Gunning is uitsluitend op basis van het hoogste bod in euro’s.

Om iedere geïnteresseerde de kans te geven kennis te nemen van de voorgenomen verkoop, zal de Provincie pas na 01-04-2024 in onderhandeling treden met de hoogst biedende partij. Indien er met de hoogst biedende partij geen overeenstemming kan worden bereikt, behoudt de Provincie zich het recht voor de advertentie opnieuw te plaatsen of om met opvolgende bieders in onderhandeling te treden.
De Provincie behoudt zich het recht voor om biedingen niet te accepteren en perceel E 3227 zonder opgave van reden weer van de markt te halen. Gunning van uw bod is daarom altijd onder voorbehoud van goedkeuring vanuit de Provincie Overijssel.
Om de doelstellingen van de Provincie zeker te stellen, stelt de Provincie voorwaarden aan de verkoop ten behoeve van de instandhouding van de natuur. Dit doet zij in de vorm van kwalitatieve verplichtingen.

Kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen
De Provincie Overijssel zal ten tijde van de verkoop kwalitatieve verplichtingen opleggen over hoe het gebied in de toekomst beheerd dient te worden. Dit betekent dat het beheer dient bij te dragen aan het behouden en de ontwikkeling van de diverse natuurtypen die het gebied rijk is en waarvoor ook subsidie verleend kan worden.
Wanneer u meer informatie met betrekking tot de kwalitatieve verplichtingen wenst, over wat een kwalitatieve verplichting inhoudt en wat dit voor u als koper betekent, neemt u gerust contact op met één van de verkopende rentmeesters. De kettingbedingen zijn in te zien in de concept koopovereenkomst.

Openbare verkoop
Onderhavige verkoop betreft een openbare verkoop welke minimaal tot 01-04-2024 open zal staan zodat geïnteresseerden zich kenbaar kunnen maken. Het staat eenieder vrij een bieding uit te brengen op het geheel.

De vraagprijs voor het totaal bedraagt € 37.400,- k.k.

Aanvaarding kan op korte termijn geschieden.

Bent u geïnteresseerd?

Voor meer informatie en bezichtigingen, kunt u contact opnemen met:

Hofrijck Rentmeesters
Telefoonnummer: 06-51425024

of

Snippert Rentmeesters
Telefoonnummer: 06-27447563

Kenmerken

Denekamperstraat
7573 GA Oldenzaal
Nederland
Type: Natuurgrond
Perceelgrootte: 18700 m²
Aanvaarding: kan op korte termijn

Locatie