Planschade

Planschade

In de Onteigeningswet zijn richtlijnen opgenomen voor het bepalen van de schadevergoeding. Los daarvan kan er sprake zijn van planschade. U leest op de pagina wat planschade is, wat het belang van een expert is, wat de Wet ruimtelijke ordening inhoudt en waarom het verstandig is om een planschaderisico-analyse te maken.

Wat is planschade?

Door wijzigingen in een bestemmingsplan kunnen onevenredige nadelen ontstaan. U krijgt in uw directe omgeving bijvoorbeeld te maken met de aanleg van een weg of de bouw van woningen, flats of bedrijfsgebouwen. De hinderlijke gevolgen hiervan worden planschade genoemd.

Planschade gaat om waardevermindering van uw woning, geluids- of geuroverlast, verminderde zon-/daglichtval, onevenredige inbreuk op uw privacy, of algemene verslechtering van de situeringswaarde van de onroerende zaak.

Als er sprake is van planschade, zoals hierboven beschreven, heeft u op grond van artikel 6.1 (van de Wet ruimtelijke ordening) als gedupeerde eigenaar recht op een vergoeding van de gemeente.

Het belang van een expert

Voor toekenning van planschade gelden meer en andere eisen dan bij onteigening of aankoop. Zo moet met een planvergelijking worden aangetoond dat de bestemmingsplannen niet voorzien in de wegenaanleg of woningbouw. Tevens moet duidelijk worden gemaakt dat de schade niet was te voorzien. Hofrijck Rentmeesters adviseert u aan de hand van de huidige jurisprudentie en zorgt voor de begeleiding bij de eventueel daaropvolgende planschadeprocedure.

Beoordeling van uw kansen

Planschade is dermate complex dat zelfs na een persoonlijk gesprek en een beoordeling ter plaatse hooguit een eerste inschatting van de kansen en mogelijkheden kan worden gegeven. Hofrijck Rentmeesters komt bij gelegenheid graag de situatie bij u opnemen.

Planschaderisico-analyse

Bij een verzoek om wijziging van een bestemmingsplan kan een gemeente de voorwaarde stellen dat de aanvrager ten aanzien van eventuele planschade zelf een regeling treft met degenen die voor schadevergoeding in aanmerking komen. Meestal zal in dergelijke gevallen een deskundige worden aangezocht om een planschaderisico-analyse te maken. In het kader van deze analyse wordt doorgaans nagegaan welke claims tot de mogelijkheden behoren. Vervolgens worden realisering, aanpassing of afzien van de beoogde bestemmingswijziging tegenover elkaar gezet. Hofrijck Rentmeesters bezit de kennis en ervaring om alle partijen (particulieren, bedrijven en semi-overheden, van dienst te zijn met gefundeerde planschaderisico-analyses.