Haaksbergen, Smitterijweg

Haaksbergen, Smitterijweg

€ 97.500,- k.k.

Haaksbergen
Graag nemen wij u mee naar de prachtige omgeving van Haaksbergen, een vriendelijk dorp, mooi gelegen in Twente en vlakbij de Duitse grens. De provincie Overijssel verkoopt hier twee percelen natuur welke aan elkaar grenzen, in deze brochure zullen wij u informeren over deze percelen.
De percelen zijn gelegen aan de Smitterijweg te Haaksbergen:
Kadastraal bekend: Gemeente Haaksbergen sectie D en nummer 1869 en 1873, gezamenlijk groot 05.34.30 ha.

Locatieomschrijving percelen
De percelen Haaksbergen D 1869 en 1873 zijn gelegen nabij het natuurgebied “Buurserzand-Horsterveen” en zijn ingericht als natuurpercelen. Volgens het natuurbeheerplan van de Provincie Overijssel zijn de volgende natuurbeheertypen gevestigd:
Haaksbergen D 1869
L01.02 Houtwal/houtsingel
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Haaksbergen D 1873
N06.04 Vochtige heide
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
Deze percelen zijn ontsloten via de Smitterijweg, Zoomweg en Waarveldweg.

Aan de noordzijde van de percelen ligt de Smitterijweg en aan de oostzijde ligt het Natura 2000-gebied “Buurserzand en Haaksbergerveen”. Het gebied “Buurserzand en Haaksbergerveen” bestaat uit twee deelgebieden:

  • Het Haaksbergerveen in het zuiden is een veenputtencomplex met goed ontwikkelde gradiënten naar het omliggende zand- en (basenrijk) leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen in het verleden zijn de nog aanwezige, met hoogveenvegetatie begroeide veenpakketten veranderd in drijftillen, die qua vegetatie sterk lijken op moerasheiden. Er is een afwisseling van veenputten en dijkjes.
  • Het Buurserzand in het noorden is een heidegebied op voormalig stuifzand. Er komen hier op uitgebreide schaal natte heidebegroeiingen voor met her en der prachtige heldere vennen, afgewisseld met droge heide met jeneverbesstruweel. Ten zuiden van het perceel ligt de Waarveldweg en aan de westzijde ligt de Zoomweg, alsmede een woning. In perceel 1873 bevindt zich een groot ven. Aan de oostkant van het perceel 1873 loopt een klein wandelpad.

Aan de zuidkant van de percelen ligt de begraafplaats Waarveld waar tevens ook ruim voldoende parkeergelegenheid is.

Op deze percelen zit een jachtrecht t/m 31-12-2026 voor €21,37 aan WBE zuidoost Twente.

Haaksbergen D 1869 en D 1873
Het huidige vigerende plan is het inpassingsplan van de provincie Overijssel “Buurserzand-Horsterveen” (onherroepelijk vastgesteld 01-02-2023). In het inpassingsplan is het volgende omschreven:
• Enkelbestemming: Natuur
• Dubbelbestemming: Waarde Middelmatige Archeologische verwachting
Het inpassingsplan is in te zien op https://omgevingswet.overheid.nl/

Subsidiemogelijkheden
De aangeboden percelen in het gebied Haaksbergen zijn reeds ingericht als natuur en worden als natuurgrond geleverd. Voor het beheer van het gebied heeft de Provincie voor de aan te verkopen oppervlakte subsidie beschikbaar gesteld.
Op de website https://www.bij12.nl/onderwerp/natuursubsidies/index-natuur-en-landschap/ zijn de voorwaarden en de vergoedingen per pakket na te zoeken. Om in aanmerking te komen voor subsidie zal koper na de eigendomsoverdracht een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel moeten indienen.

Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2025.
Voor subsidiemogelijkheden verwijzen wij u graag naar bijlage 1. Wij willen u er op wijzen dat het verschil in oppervlakte tussen natuurbeheertypen en kadastrale oppervlakte komt door de manier van inmeten. Op de kaart is deze digitaal via satelliet ingemeten, het kadaster meet in het veld. Hierdoor kan er een klein verschil in de afmeting ontstaan.

De totale subsidie voor beide percelen bedroeg voor 2024: € 1916,93.
Let wel: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijke subsidie wordt door de Provincie vastgesteld. Boven en ondergenoemde subsidiebedragen zijn derhalve ter indicatie en informatie.

Rangschikking onder Natuurschoonwet en vrijstelling overdrachtsbelasting
Het is voor koper mogelijk om de percelen te rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 voor diverse fiscale voordelen. Tevens is een beroep op natuurvrijstelling, op basis van Artikel 15.1 onder s van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (overdrachtsbelasting), mogelijk waardoor de overdracht vrijgesteld kan worden van overdrachtsbelasting. Schakel hiervoor uw rentmeester in, deze kan u hieromtrent adviseren.

Gunningscriteria en overige voorwaarden vanuit de Provincie
Dit gebied wordt verkocht in opdracht van de Provincie Overijssel. Aan de koop heeft de Provincie voorwaarden verbonden. Geïnteresseerden dienen rekening te houden met de volgende gunningscriteria en voorbehouden:

Gunningscriterium: Gunning is uitsluitend op basis van het hoogste bod in euro’s.

Om iedere geïnteresseerde de kans te geven kennis te nemen van de voorgenomen verkoop, zal de Provincie pas na 01-04-2024 in onderhandeling treden met de hoogst biedende partij. Indien er met de hoogst biedende partij geen overeenstemming kan worden bereikt, behoudt de Provincie zich het recht voor de advertentie opnieuw te plaatsen of om met opvolgende bieders in onderhandeling te treden.
De Provincie behoudt zich het recht voor om biedingen niet te accepteren en percelen D 1869 en D 1873 zonder opgave van reden weer van de markt te halen. Gunning van uw bod is daarom altijd onder voorbehoud van goedkeuring vanuit de Provincie Overijssel.
Om de doelstellingen van de Provincie zeker te stellen, stelt de Provincie voorwaarden aan de verkoop ten behoeve van de instandhouding van de natuur. Dit doet zij in de vorm van kwalitatieve verplichtingen.

Kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen
De Provincie Overijssel zal ten tijde van de verkoop kwalitatieve verplichtingen opleggen over hoe het gebied in de toekomst beheerd dient te worden. Dit betekent dat het beheer dient bij te dragen aan het behouden en de ontwikkeling van de diverse natuurtypen die het gebied rijk is en waarvoor ook subsidie verleend kan worden.
Wanneer u meer informatie met betrekking tot de kwalitatieve verplichtingen wenst, over wat een kwalitatieve verplichting inhoudt en wat dit voor u als koper betekent, neemt u gerust contact op met één van de verkopende rentmeesters. De kettingbedingen zijn in te zien in de concept koopovereenkomst.

Openbare verkoop
Onderhavige verkoop betreft een openbare verkoop welke minimaal tot 01-04-2024 open zal staan zodat geïnteresseerden zich kenbaar kunnen maken. Het staat eenieder vrij een bieding uit te brengen op het geheel.

De vraagprijs voor het totaal bedraagt € 97.500,- k.k.

Aanvaarding kan op korte termijn geschieden.

Bent u geïnteresseerd?

Voor meer informatie en bezichtigingen, kunt u contact opnemen met:

Hofrijck Rentmeesters
Telefoonnummer: 06-51425024

of

Snippert Rentmeesters
Telefoonnummer: 06-27447563

Kenmerken

Smitterijweg
7481 TC Haaksbergen
Nederland
Type: Natuurgrond
Perceelgrootte: 53530 m²
Aanvaarding : kan op korte termijn

Locatie